Zasób interaktywny  

Wybrane aspekty analizy i kształtowania akustyki pomieszczeń

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2014
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Pyzik, Aleksandra
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-NC-SA 3.0 PL
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL)

Inny tytuł
Typ zasobu:
zasób interaktywny, strona webowa
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
akustyka, akustyka budowlana, efekty dźwiękowe, fale akustyczne, hałas pogłosowy, jakość akustyczna, materiały akustyczne, ustroje akustyczne, wady akustyczne, zjawiska akustyczne
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Zarówno w dziedzinie sztuki jak i komunikacji, dźwięk pełni bardzo ważną rolę, często będąc nie tylko dopełnieniem wrażeń wizualnych, lecz podstawową formą przekazu. Dotarcie do grona odbiorców, np. podczas koncertu, spektaklu czy wykładu, wymaga posługiwania się dźwiękiem o najwyższej jakości. Znaczący wpływ na odbiór prezentowanych treści ma szeroko rozumiana akustyka sali koncertowej, teatralnej, czy audytoryjnej, w której odbywa się dane wydarzenie. Poddana subiektywnej ocenie wykonawców lub widowni, akustyka pomieszczenia bywa określana jako „dobra” lub „zła”, jednak dla wielu użytkowników sprecyzowanie swojego stanowiska jest problematyczne, zależy ono bowiem od wielu czynników związanych ze zjawiskiem rozchodzenia się dźwięku w pomieszczeniu oraz osobistych preferencji. W celu oceny jakości dźwięku docierającego do słuchacza wykonuje się więc pomiary wielkości fizycznych, których analiza ma przełożenie na subiektywne odczucia widowni. Kształtowanie akustyki dostosowanej do funkcji pomieszczenia jest natomiast złożonym procesem, który powinien zostać rozpoczęty już na etapie projektu architektonicznego. Równie istotne jest wykończenie pomieszczenia poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów, znacząco wpływających na jakość docierającego do słuchaczy dźwięku, a co za tym idzie odbiór prezentowanych treści. Niniejsza praca jest próbą opisu najważniejszych zjawisk zachodzących w zamkniętych pomieszczeniach, technik wykorzystywanych w procesie kształtowania akustyki sal oraz elementów oceny jakości akustycznej wnętrz o różnym przeznaczeniu.

Strona w 2014 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”.

Opis
Contains