Film  

Jak przetrwać laborki?

DOI:
Data publikacji
2019
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Ligęza, Oliwia
Sabola, Jakub
Dunikowski, Dawid
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 3.0 PL
Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL)

Inny tytuł
Typ zasobu:
film, instruktaż
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:,,
Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Energetyki i Paliw
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
chemia , laboratoria chemiczne , procedura
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Przedstawiono zasady pracy studentów w laboratorium dotyczące odzieży ochronnej, zapoznania z instrukcją wykonania ćwiczenia, sprawdzania wyposażenia stanowiska pracy, sposobu przygotowania i odmierzania substancji i próbek, miareczkowania, sporządzania notatek, sposobu postępowania z odpadami chemicznymi i stałymi, czyszczenia szkła laboratoryjnego oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Film w 2019 r. brał udział w konkursie „Notatki w Internecie”.

Opis
Contains