Zasób interaktywny  

Vademecum inżyniera chemika

DOI:
Data publikacji
2015
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Grabowska, Ewelina
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-NC-SA 3.0 PL
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL)

Inny tytuł
Typ zasobu:
zasób interaktywny, strona webowa
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:,,
Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
chemia , analiza instrumentalna , chemia analityczna , chemia ciała stałego , chemia fizyczna , chemia nieorganiczna , chemia ogólna , chemia organiczna
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Strona poświęcona jest wybranym działom chemii (zakładka „Wykłady”) oraz ubogacona w oznaczenia z analizy chemicznej cementu, do samodzielnego wykonania (zakładka „Laboratorium”). Każdy może sprawdzić swoje umiejętności poprzez rozwiązanie testów (zakładka „Testy”). Dla ułatwienia w tej samej zakładce do pobrania przykłady nazewnictwa związków organicznych, instrukcje do sporządzania roztworów wraz z obliczeniami i mini-tablice chemiczne. Dla bardziej dociekliwych w zakładce „Wykłady” znajdują się pliki dotyczące sprzętu laboratoryjnego, angielskiej terminologii związków chemicznych oraz słowniczek pojęć.

Zakładka wykłady – tematyka:

  • chemia ogólna i nieorganiczna,
  • chemia fizyczna,
  • chemia ciała stałego,
  • chemia organiczna,
  • chemia analityczna,
  • analiza instrumentalna.
Strona w 2015 r. brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.

Opis
Contains