Repozytorium AGH

Repozytorium instytucjonalne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Zbiory i Kolekcje


Ostatnie wpływy

Zasób interaktywny
Tylko metadane
e-Chemia – chemia ogólna
(2010) Banaś, Jacek; Solarski, Wojciech
Wydział Odlewnictwa
Podręcznik „Chemia Ogólna” jest przeznaczony do samodzielnego studiowania podstaw chemii potrzebnych w wykształceniu technicznym inżynierskim i magisterskim. Kurs obejmuje podstawową wiedzę w zakresie pojęć chemicznych, budowy materii, związków i reakcji chemicznych, głównych procesów fizykochemicznych. Opanowanie materiału ujętego w podręczniku umożliwia dalsze studiowanie przedmiotów bazujących na wiedzy chemicznej, takich jak materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki geologiczne, metalurgia, ochrona środowiska itp. Podręcznik może być również źródłem wiedzy uzupełniającej dla inżynierów wielu specjalności.

Kurs chemii ogólnej objęty podręcznikiem został podzielony na 9 rozdziałów obejmujących podstawowe dziedziny chemii:
 • Budowa materii,
 • Stany skupienia materii,
 • Typy nieorganicznych związków chemicznych i ich nomenklatura,
 • Kinetyka i statyka chemiczna,
 • Reakcje chemiczne,
 • Chemia roztworów,
 • Elektrochemia,
 • Elementy chemii organicznej i chemii polimerów,
 • Zanieczyszczenia i ochrona środowiska.
Większość rozdziałów zawiera przykłady zadań i obliczeń chemicznych.
Film
Tylko metadane
Jak przetrwać laborki?
(2019) Ligęza, Oliwia; Sabola, Jakub; Dunikowski, Dawid
Wydział Energetyki i Paliw
Przedstawiono zasady pracy studentów w laboratorium dotyczące odzieży ochronnej, zapoznania z instrukcją wykonania ćwiczenia, sprawdzania wyposażenia stanowiska pracy, sposobu przygotowania i odmierzania substancji i próbek, miareczkowania, sporządzania notatek, sposobu postępowania z odpadami chemicznymi i stałymi, czyszczenia szkła laboratoryjnego oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Film w 2019 r. brał udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
Zasób interaktywny
Tylko metadane
Vademecum inżyniera chemika
(2015) Grabowska, Ewelina
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Strona poświęcona jest wybranym działom chemii (zakładka „Wykłady”) oraz ubogacona w oznaczenia z analizy chemicznej cementu, do samodzielnego wykonania (zakładka „Laboratorium”). Każdy może sprawdzić swoje umiejętności poprzez rozwiązanie testów (zakładka „Testy”). Dla ułatwienia w tej samej zakładce do pobrania przykłady nazewnictwa związków organicznych, instrukcje do sporządzania roztworów wraz z obliczeniami i mini-tablice chemiczne. Dla bardziej dociekliwych w zakładce „Wykłady” znajdują się pliki dotyczące sprzętu laboratoryjnego, angielskiej terminologii związków chemicznych oraz słowniczek pojęć.

Zakładka wykłady – tematyka:
 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • chemia fizyczna,
 • chemia ciała stałego,
 • chemia organiczna,
 • chemia analityczna,
 • analiza instrumentalna.
Strona w 2015 r. brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
Zasób interaktywny
Tylko metadane
Elementy chemii nieorganicznej dla geologów
(2023) Zelek-Pogudz, Sylwia
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Kurs jest przeznaczony do samodzielnego studiowania podstaw chemii potrzebnych w wykształceniu inżynierskim i magisterskim studentów kierunków związanych z Naukami o Ziemi i Środowisku. Stanowi wprowadzenie Ucznia / Studenta w świat języka, modeli i praw chemicznych, z uwzględnieniem potrzeby wyrównania poziomu absolwentów różnych szkół podstawowych / ponadpodstawowych. Opanowanie materiału zawartego w kursie stanowi podstawę do dalszego studiowanie przedmiotów bazujących na wiedzy chemicznej, takich jak geochemia, mineralogia.

Kurs obejmuje pięć podstawowych tematów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Są to:
 1. Budowa atomu. Izotopy. Promieniotwórczość naturalna, szeregi promieniotwórcze, reguła przesunięć Soddy’ego-Fajansa. Kwantowy model budowy atomu, liczby kwantowe, konfiguracja elektronowa, zakaz Pauliego, reguła Hunda, zasada nieoznaczoności Haisenberga, funkcje falowe, orbitale, zasady zapełniania orbitali.
 2. Prawo okresowości i układ okresowy Mendelejewa. Odstępstwa od prawa okresowości (przyczyny), elektroujemność, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe.
 3. Cząsteczka – budowa, rodzaje wiązań i ich charakterystyka, funkcje falowe, orbitale wiążące i antywiążące, orbitale sigma i pi, rząd wiązania, hybrydyzacja.
 4. Podstawy obliczeń chemicznych: mol, masa atomowa, masa molowa, liczba Avogadro, jednostka masy atomowej, podstawowe prawa chemiczne. Stechiometria wzoru chemicznego, obliczenia składu ilościowego związku chemicznego. Reakcje chemiczne, rodzaje, sposób zapisu, obliczenia na podstawie reakcji chemicznych.
 5. Podstawowe grupy związków chemicznych – tlenki, zasady, kwasy, sole, amfoteryczność.
Kurs zawiera liczne quizy i pytania sprawdzające zdobytą wiedzę, może zatem zostać wykorzystany przez nauczycieli jako wsparcie procesu dydaktycznego.
Zasób interaktywny
Tylko metadane
Zwilżalność powierzchni
(2022) Rudnik, Ewa
Wydział Metali Nieżelaznych
Kurs e-learningowy „Zwilżalność powierzchni” jest adresowany do studentów, doktorantów i nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami z zakresu inżynierii powierzchni. Powierzchnie silnie lub słabo zwilżalne przez wodę i/lub inne ciecze to innowacyjne rozwiązania inspirowane naturą. Stanowią one nie tylko fascynujący obszar badań naukowych, ale są także źródłem niekonwencjonalnych rozwiązań inżynierskich. Celem kursu jest omówienie istoty zwilżalności, zapoznanie z metodami badawczymi, sposobami otrzymywania powierzchni o specyficznych cechach chemiczno-morfologicznych dla różnorodnych zastosowań praktycznych oraz rozwój umiejętności kreatywnego podejścia do projektowania materiałów o niezwykłej zwilżalności.

Kurs omawia problematykę zwilżalności materiałów przez wodę oraz inne ciecze (polarne i niepolarne). Składa się z pięciu części:
 1. Podstawy teoretyczne,
 2. Metody badań zwilżalności powierzchni,
 3. Powierzchnie superhydrofobowe i superhydrofilowe,
 4. Powierzchnie superoleofobowe i superoleofilowe,
 5. Powierzchnie (super)omnifobowe i (super)omnifilowe.
Dodatkowo, zamieszczony został słowniczek terminów naukowych (polsko-angielski / angielsko-polski). Kurs zawiera elementy do samodzielnej nauki (lekcje, quizy) oraz przeznaczone do realizacji w ramach współpracy zespołowej (ćwiczenia), w czasie których rozwijane są dodatkowe kompetencje uczestników zajęć (np. cyfrowe, medialne, kreatywność i krytyczne myślenie).