Deklaracja dostępności cyfrowej Repozytorium AGH

Dostępność cyfrowa

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu Repozytorium AGH zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Repozytorium AGH.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-03-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Przy niektórych dokumentach do pobrania brakuje określenia języka dokumentu. Jedynie tytuł dokumentu może sugerować w jakim języku dany dokument został stworzony,
 • Niektóre elementy graficzne nie mają alternatywnego tekstu,
 • Niektóre elementy serwisu nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • Niektóre podstrony zawierają wyjustowany tekst,
 • Niektóre elementy tekstowe mogą nie spełniać wymogu minimalnej wysokości linii,
 • Niektóre strony mogą nie zawierać nagłówków,
 • Niektóre hiperłącza nie posiadają jasnego opisu i kierują bezpośrednio do plików,
 • Komponenty graficzne, a także część publikacji zdigitalizowanych są udostępniane w ramach strony internetowej repozytorium przez jego użytkowników, stanowią więc treści, które będąc w posiadaniu Biblioteki Głównej AGH, nie zostały wytworzone przez lub na rzecz Biblioteki Głównej AGH ani przez nie nabyte. Zgodnie z art. 3 ust. 2. pkt. 5 lit. a Ustawy, nie ma ona zastosowania do tych elementów strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-08
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej serwisu lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe Wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą,
 • wskazanie dogodnej formy zapewnienia dostępności, jeśli dotyczy.

Termin realizacji

Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki — nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Biblioteka Główna AGH niezwłocznie zawiadomi Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy Biblioteka Główna AGH nie zapewniła dostępności, Wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON. Termin na wniesienie skargi to 30 dni.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać w następujący sposób:

 1. Pocztą na adres: Biblioteka Główna AGH, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 2. Drogą elektroniczną: na adres e-mail: repo@agh.edu.pl

Wniosek o zapewnienie dostępności

1. Dane wnioskodawcy:
(imię i nazwisko)
(dane kontaktowe)

2. Dane przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy (jeżeli dotyczy):
(imię i nazwisko)
(dane kontaktowe)

3. Zapewnienie dostępności w zakresie cyfrowym
Opis elementu do którego ma być zapewniony dostęp...

4. Preferowana forma kontaktu z wnioskodawcą:
Listownie, na adres wskazany we wniosku...
Elektronicznie, na adres email...
Telefonicznie:...
Inne:...

..........
Data, Podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy


Instrukcja wypełniania:
Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia, informacyjno-komunikacyjnej. BG AGH ustali Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizuje lub zapewni dostęp alternatywny.
Wypełnij pola obowiązkowe zaznaczone *.
We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie.