REGULAMIN REPOZYTORIUM AGH:

Niniejszy regulamin zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady
gromadzenia, deponowania, przechowywania i udostępniania zasobów w Repozytorium AGH

§1. Słownik pojęć

W Regulaminie przyjęto następujące definicje pojęć:

 • Administrator Repozytorium – administrator systemu informatycznego, którym jest Biblioteka Główna AGH,
 • AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Deponujący - pracownik naukowy, doktorant lub student afiliowany w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, posiadający Konto Deponującego autoryzowane przez Administratora Repozytorium, do założenia którego wymagany jest adres e-mail w domenie agh.edu.pl
 • Konto Deponującego - konto w Repozytorium umożliwiające deponowanie obiektów w Repozytorium,
 • Metadane - usystematyzowany opis zawierający informacje niezbędne do odszukania, identyfikacji i zarządzania obiektami w Repozytorium,
 • Obiekt – zdeponowany w Repozytorium utwór z opisem w postaci metadanych oraz dołączonych do niego plików,
 • Otwarty dostęp –to udostępnianie w postaci cyfrowej w Internecie publikacji naukowych, treści edukacyjnych, danych badawczych oraz wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania, rozpowszechniania i powielania zgodnie z warunkami udzielonej licencji,
 • Redaktor Repozytorium – osoba odpowiedzialna za weryfikację poprawności danych wprowadzonych do Repozytorium,
 • Repozytorium AGH – baza danych zawierająca cyfrowe zasoby instytucjonalne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Twórca – osoba odpowiedzialna za powstanie utworu,
 • Uczelnia - AGH
 • Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia podlegający ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • Zasoby instytucjonalne – dokumenty, publikacje oraz inne materiały o charakterze naukowym, dydaktycznym, edukacyjnym, historycznym tworzące dorobek naukowy oraz dokumentujące bieżącą działalność Uczelni,

§2. Postanowienia ogólne

 1. Repozytorium AGH jest cyfrowym archiwum zasobów naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 2. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie i funkcjonowanie Repozytorium jest Biblioteka Główna we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni

§3. Zasady korzystania z Repozytorium

 1. Celem Repozytorium jest:
  • gromadzenie, upowszechnianie i długoterminowe przechowywanie dorobku naukowo-badawczego pracowników, doktorantów i studentów Uczelni,
  • gromadzenie i długoterminowe przechowywanie pozostałych cyfrowych zasobów instytucjonalnych,
  • upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i promowanie badań naukowych prowadzonych w AGH poprzez udostępnianie utworów za pośrednictwem Internetu, zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego,
  • zwiększeniu dostępności i widoczności publikacji pracowników AGH, w tym zwiększeniu liczby ich cytowań,
  • wspieranie Uczelni w realizacji zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej, MEiN i KRASP w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i edukacyjnych.

§4. Polityka gromadzenia

W Repozytorium gromadzone i przechowywane są w postaci cyfrowej wszystkie zasoby instytucjonalne, w pierwszej kolejności te, które powstały w Uczelni. W szczególności są to:

 • artykuły z czasopism wydawanych przez Wydawnictwa AGH lub inne wydawnictwa, z inicjatywy AGH, sprawującej nadzór merytoryczny nad publikacją, w tym także czasopism organizacji studenckich, działających w AGH, a także artykuły pracowników AGH zamieszczane w źródłach pozauczelnianych,
 • inne publikacje wydawane przez Wydawnictwa AGH (skrypty, podręczniki akademickie, monografie, rozprawy doktorskie wydane po obronie itd.),
 • odwzorowane cyfrowo wersje utworów wydanych drukiem (np. artykuły naukowe, monografie, rozdziały/fragmenty monografii, materiały i prezentacje konferencyjne),
 • rozprawy doktorskie i habilitacyjne bronione w AGH wraz z dokumentami towarzyszącymi,
 • prace dyplomowe bronione w AGH wraz z dokumentami towarzyszącymi,
 • opisy patentowe, do których prawo własności przysługuje Uczelni lub pracownikom Uczelni,
 • dokumenty powstałe w ramach projektów realizowanych w ramach działalności Uczelni,
 • dokumenty i publikacje cyfrowe tworzone w BG AGH,
 • zasoby edukacyjne tworzone przez pracowników, studentów i doktorantów AGH,
 • zbiory Muzeum AGH,
 • akty normatywne i dokumenty administracyjne Uczelni,
 • filmy rejestrujące wydarzenia odbywające się w Uczelni,
 • fotografie ze zbiorów AGH (np. z bazy Foto AGH),
 • zasoby Archiwum Uczelni,
 • inne materiały niepublikowane i wskazane przez Rektora AGH.

§5. Polityka deponowania

 1. Umieszczanie zasobów instytucjonalnych w Repozytorium odbywa się poprzez:
  • pośrednie deponowanie obiektów – za pośrednictwem Redaktorów Repozytorium,
  • deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizacja) – wyłącznie przez Twórcę utworu,
  • automatyczne pobieranie obiektów z innych uczelnianych systemów/baz danych.
 2. Osobami uprawnionymi do deponowania obiektów w Repozytorium są pracownicy, doktoranci i studenci AGH posiadający indywidualne Konto Deponującego.
 3. Twórca zamieszczając w Repozytorium utwory zapewnia, iż przysługują mu do nich wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie oraz oświadcza, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych).
 4. Twórca ponosi odpowiedzialność za zamieszczone utwory oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich i majątkowych osób trzecich oraz praw pokrewnych.
 5. Twórca jest zobowiązany posiadać zgody pozostałych współtwórców na deponowanie utworów w Repozytorium w formie pisemnych oświadczeń. Osoba odpowiedzialna za zdeponowanie danych jest zobowiązana przedłożyć ww. oświadczenia lub ich odpisy niezwłocznie, na każde żądanie Redaktora Repozytorium.
 6. W przypadku poniesienia przez Administratora jakichkolwiek kosztów wynikających z działań Twórcy, Twórca zobowiązuje się pokryć wskazane koszty w całości (w tym z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, koszty postępowania sądowego oraz egzekucyjnego).
 7. Zdeponowanie utworu już wcześniej opublikowanego wymaga zgody wydawcy, na którego Twórca przeniósł autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, albo któremu twórca udzielił licencji wyłącznej na ten sam tekst na to samo pole eksploatacji. Zaleca się Twórcom sprawdzenie swoich umów z wydawcą lub polityki wydawcy w zakresie upubliczniania prac w repozytorium instytucjonalnym.
 8. Zaleca się deponowanie elektronicznej postaci Utworów najlepiej w wersji ostatecznie opublikowanej, a jeśli nie jest to możliwe, to w wersji dopuszczonej przez politykę wydawcy (np. preprint lub postprint).
 9. Niedopuszczalne jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Repozytorium obiektów:
  • do których Twórca nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej);
  • których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste,
  • których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa,
  • sprzecznych z dobrymi obyczajami, w tym godzących w zasady rzetelności naukowej.
 10. Zasoby zamieszczone w repozytorium nie mogą być przedmiotem komercyjnego wykorzystania bez zgody właściciela praw autorskich lub pokrewnych.
 11. Zasoby naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez Redaktora Repozytorium bez zgody Twórcy. Zapis ten dotyczy m.in. zasobów, w stosunku do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.
 12. Obiekty zdeponowane w Repozytorium nie podlegają wycofaniu przez Twórców.
 13. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Twórcy możliwe jest umieszczenie w Repozytorium zaktualizowanych obiektów, wyłącznie za pośrednictwem Administratora Repozytorium.
 14. Konto Deponującego podlega likwidacji w momencie ustania stosunku pracy, ukończenia studiów przez Deponującego lub innych przyczyn powodujących likwidację adresu email w domenie agh.edu.pl.

§6. Polityka udostępniania

Deponowanie zasobów instytucjonalnych w Repozytorium AGH odbywa się on-line za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://repo.agh.edu.pl

 1. Udostępnianie Utworów przechowywanych w Repozytorium jest możliwe wyłącznie za zgodą Twórcy zgodnie z udzielonymi przez niego licencjami.
 2. Metadane udostępniane są bez ograniczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem z wyjątkiem metadanych stosowanych przez Redaktorów i Administratorów Repozytorium do celów administracyjnych.
 3. Utwory udostępniane są na podstawie licencji Creative Commons lub bezterminowej licencji niewyłącznej udzielonej na rzecz AGH. Udzielenie licencji jest jednym z elementów procesu deponowania. Twórca ma możliwość wyboru licencji.
 4. Jeżeli Utwory będą udostępniane poprzez udzielenie licencji AGH, treść licencji określa umowa licencyjna, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu..
 5. Korzystanie z Utworów oznaczonych jako udostępnione na Licencjach Creative Commons jest dozwolone zgodnie z postanowieniami każdej z tych licencji.
 6. Obiekty Repozytorium, udostępniane na podstawie licencji niewyłącznej, mogą być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami licencji.
 7. W przypadku zasobów instytucjonalnych, nie należących do domeny publicznej, dla których uzyskanie oświadczenia Twórców o warunkach udostępniania Utworu jest niemożliwe udostępniane będą jedynie dozwolone prawem metadane.
 8. Dostęp do Utworów jest co do zasady nieograniczony, chyba że właściciel praw dokona stosownego zastrzeżenia, w którym dostęp będzie miał charakter ograniczony. Czas ograniczenia braku dostępu do Utworów zależy od zobowiązań Twórcy wynikających np. z zapisów zawartych w umowach, procedury patentowej. Maksymalna długość czasu ograniczenia dostępu do Utworów w Repozytorium wynosi 36 miesięcy.
 9. Rektor AGH może ustalić zakres obiektów, do których prawa przysługują AGH, obligatoryjnie udostępnianych w otwartym dostępie.
 10. O udostępnianiu zasobów instytucjonalnych, nie będących utworami w świetle prawa autorskiego (np. dokumentów administracyjnych), decyduje Rektor AGH.

§7. Polityka archiwizowania i bezpieczeństwa

 1. Zamieszczone w Repozytorium utwory stanowią własność intelektualną Twórców i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zasoby Repozytorium są przechowywane bezterminowo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych i przepisów powszechnie obowiązujących na serwerach AGH.
 3. Zmiany w treści zdeponowanych utworów nie są dozwolone.
 4. Administrator Repozytorium zastrzega sobie prawo zmiany formatu zdeponowanych Utworów, w celu zapewnienia im czytelności i trwałej dostępności.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Twórcy możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego utworu, wyłącznie za pośrednictwem Administratora Repozytorium.
 6. W Repozytorium będą regularnie tworzone kopie zapasowe zdeponowanych obiektów zgodnie z obowiązującymi dobrymi praktykami.