REGULAMIN
Repozytorium Akademii Górniczo-Hutniczej

Niniejszy regulamin zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady
gromadzenia, deponowania, przechowywania i udostępniania zasobów w Repozytorium AGH

§1.
Słownik pojęć

W Regulaminie przyjęto następujące definicje pojęć:

 • Administrator Repozytorium – administrator systemu informatycznego, którym jest Biblioteka Główna AGH,
 • AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Deponujący – pracownik, doktorant lub student Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, posiadający Konto Deponującego autoryzowane przez Administratora Repozytorium, do założenia którego wymagany jest adres e-mail w domenie agh.edu.pl,
 • Konto Deponującego – konto w Repozytorium umożliwiające deponowanie obiektów w Repozytorium,
 • Metadane – usystematyzowany opis zawierający informacje niezbędne do odszukania, identyfikacji i zarządzania obiektami w Repozytorium,
 • Obiekt – zdeponowany w Repozytorium utwór z opisem w postaci metadanych oraz dołączonych do niego plików,
 • Otwarty dostęp – to udostępnianie w postaci cyfrowej w Internecie publikacji naukowych, treści edukacyjnych, danych badawczych oraz wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania, rozpowszechniania i powielania zgodnie z warunkami udzielonej licencji,
 • Redaktor Repozytorium – osoba odpowiedzialna za weryfikację poprawności danych wprowadzonych do Repozytorium,
 • Repozytorium – repozytorium AGH, baza danych zawierająca cyfrowe zasoby naukowo-dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Twórca – autor, osoba odpowiedzialna za powstanie utworu,
 • Uczelnia - AGH,
 • Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia podlegający ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

§2.
Postanowienia ogólne

 1. Repozytorium jest cyfrowym archiwum zasobów naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 2. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie i funkcjonowanie Repozytorium jest Biblioteka Główna we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.
 3. Celem Repozytorium jest:
  • gromadzenie, upowszechnianie oraz długoterminowe przechowywanie dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uczelni,
  • promowanie wyników badań naukowych prowadzonych w AGH poprzez udostępnianie utworów za pośrednictwem internetu, zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego,
  • zwiększenie dostępności i widoczności publikacji pracowników AGH w internecie,
  • wspieranie Uczelni w realizacji zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej, MEiN i KRASP w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i edukacyjnych.

§3.
Polityka gromadzenia

W Repozytorium gromadzone i przechowywane są w postaci cyfrowej publikacje pracowników, doktorantów i studentów AGH.
W szczególności należą do nich:

 • artykuły z czasopism, książki, fragmenty monografii wieloautorskich,
 • publikacje Wydawnictw AGH lub wydane z inicjatywy jednostek AGH,
 • rozprawy doktorskie i prace dyplomowe bronione w AGH,
 • opisy patentowe, do których prawo własności przysługuje Uczelni lub pracownikom Uczelni,
 • materiały konferencyjne, wyniki badań, raporty naukowe, sprawozdania naukowe, statystyki itp.
 • zasoby edukacyjne tworzone przez pracowników i doktorantów AGH,
 • filmy zawierające zapis wydarzeń odbywających się w Uczelni,
 • fotografie ze zbiorów AGH (np. z bazy Foto AGH),
 • inne materiały niepublikowane i wskazane przez Rektora AGH.

§4.
Polityka deponowania

 1. Umieszczanie zasobów w Repozytorium odbywa się poprzez:
  • pośrednie deponowanie obiektów – za pośrednictwem Redaktorów Repozytorium,
  • deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizacja) – wyłącznie przez Twórcę utworu,
  • automatyczne pobieranie obiektów z innych uczelnianych systemów/baz danych.
 2. Osobami uprawnionymi do deponowania obiektów w Repozytorium są pracownicy, doktoranci i studenci AGH posiadający indywidualne Konto Deponującego.
 3. Twórca zamieszczając utwory w Repozytorium zapewnia, iż przysługują mu do nich wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie oraz oświadcza, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych).
 4. Twórca ponosi odpowiedzialność za zamieszczone utwory oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich i majątkowych osób trzecich oraz praw pokrewnych.
 5. Twórca jest zobowiązany posiadać zgody pozostałych współtwórców na deponowanie utworów w Repozytorium w formie pisemnych oświadczeń. Osoba odpowiedzialna za zdeponowanie danych jest zobowiązana przedłożyć ww. oświadczenia lub ich odpisy niezwłocznie, na każde żądanie Redaktora Repozytorium.
 6. W przypadku poniesienia przez Administratora jakichkolwiek kosztów wynikających z działań Twórcy, Twórca zobowiązuje się pokryć wskazane koszty w całości (w tym z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, koszty postępowania sądowego oraz egzekucyjnego).
 7. Zaleca się deponowanie elektronicznej postaci utworów w wersji dopuszczonej przez politykę wydawcy (np. preprint lub postprint).
 8. Zdeponowanie Utworu już wcześniej opublikowanego wymaga zgody wydawcy, na którego Twórca przeniósł autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, albo któremu twórca udzielił licencji wyłącznej na ten sam tekst na to samo pole eksploatacji.
 9. Zaleca się Twórcom sprawdzenie swoich umów z wydawcą lub polityki wydawcy w zakresie upubliczniania prac w repozytorium instytucjonalnym (zob. baza Sherpa Romeo).
 10. Niedopuszczalne jest dostarczanie treści niezgodnych z prawem, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Repozytorium obiektów:
  • do których Twórca nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej);
  • których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste,
  • których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa,
  • sprzecznych z dobrymi obyczajami, w tym godzących w zasady rzetelności naukowej.
 11. Zasoby zamieszczone w Repozytorium nie mogą być przedmiotem komercyjnego wykorzystania bez zgody właściciela praw autorskich lub pokrewnych.
 12. Zasoby naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez Redaktora Repozytorium bez zgody Twórcy. Zapis ten dotyczy m.in. zasobów, w stosunku do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.
 13. Obiekty zdeponowane w Repozytorium nie podlegają wycofaniu przez Twórców.
 14. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Twórcy możliwe jest umieszczenie w Repozytorium zaktualizowanych obiektów, wyłącznie za pośrednictwem Administratora Repozytorium.
 15. Konto Deponującego podlega likwidacji w momencie ustania stosunku pracy, ukończenia studiów przez Deponującego lub innych przyczyn powodujących likwidację adresu email w domenie agh.edu.pl.

§5.
Polityka udostępniania

 1. Repozytorium dostępne jest bez rejestracji dla każdego użytkownika internetu.
 2. Dostęp do Utworów jest co do zasady nieograniczony, chyba że właściciel praw dokona stosownego zastrzeżenia, w którym dostęp będzie miał charakter ograniczony. Czas ograniczenia braku dostępu do Utworów zależy od zobowiązań Twórcy wynikających np. z zapisów zawartych w umowach, procedury patentowej. Maksymalna długość czasu ograniczenia dostępu do Utworów w Repozytorium wynosi 36 miesięcy.
 3. Metadane udostępniane są zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
 4. Utwory udostępniane są na podstawie licencji Creative Commons lub bezterminowej licencji niewyłącznej udzielonej na rzecz AGH. Twórca ma możliwość wyboru licencji.
 5. Jeżeli Utwory będą udostępniane poprzez udzielenie licencji AGH, treść licencji określa umowa licencyjna, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Jeżeli Utwory będą udostępniane poprzez udzielenie licencji AGH, właściciel praw do Utworu udziela bezterminowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej obejmującej następujące pola eksploatacji: utrwalanie, przechowywanie i zwielokrotnianie utworów techniką cyfrową w celu prowadzenia Repozytorium. Licencja obejmuje całość dostarczonych utworów, a w szczególności metadane, prawa związane z utworami jako zestawieniem plików oraz pliki stanowiące elementy składowe utworów. Licencja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 7. Korzystanie z Utworów oznaczonych jako udostępnione na Licencjach Creative Commons jest dozwolone zgodnie z postanowieniami każdej z tych licencji.
 8. Obiekty Repozytorium, udostępniane na podstawie licencji niewyłącznej, mogą być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami licencji.
 9. Rektor AGH może ustalić zakres obiektów, do których prawa przysługują AGH, obligatoryjnie udostępnianych w otwartym dostępie.

§6.
Polityka archiwizowania i bezpieczeństwa

 1. Zamieszczone w Repozytorium Utwory stanowią własność intelektualną Twórców i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zasoby Repozytorium są przechowywane bezterminowo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych i przepisów powszechnie obowiązujących na serwerach AGH.
 3. Zmiany w treści zdeponowanych Utworów nie są dozwolone.
 4. Administrator Repozytorium zastrzega sobie prawo zmiany formatu zdeponowanych Utworów, w celu zapewnienia im czytelności i trwałej dostępności.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Twórcy możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego utworu, wyłącznie za pośrednictwem Administratora Repozytorium.
 6. W Repozytorium będą regularnie tworzone kopie zapasowe zdeponowanych obiektów zgodnie z obowiązującymi dobrymi praktykami.