LICENCJA AGH

Umowa licencyjna niewyłączna

§ 1

Przedmiotem umowy jest udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z pracy zwanej dalej "utworem”.

§ 2

Licencjodawca oświadcza, że

 1. w zakresie objętym niniejszą umową przysługują wszelkie prawa w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie,
 2. utwór nie narusza praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych),
 3. korzystanie z utworu przez Licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich w tym ich dobra osobiste,
 4. do utworu nie została udzielona licencja wyłączna.

§ 3

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy bezterminowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z jego utworu określonego w § 1 bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie, przechowywanie i zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową w celu prowadzenia Repozytorium AGH,
  • przechowywania i archiwizowania utworu w formie elektronicznej w Repozytorium AGH,
  • wprowadzenia utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnych komputerów,
  • wprowadzenia utworu do pamięci komputerów udostępnianych na terenie biblioteki,
  • rozpowszechniania utworu on-line w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń;
 2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 jest nieodpłatne i nie jest ograniczone w czasie ani terytorialnie.

§ 4

W zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę przez Licencjobiorcę formatu, w jakim pierwotnie zapisany został utwór, bez zmiany jego treści w celu zapewnienia im czytelności i trwałej dostępności.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6

Wszelkie sprawy wynikające z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Licencjobiorcy.