LICENCJA AGH

Umowa licencyjna niewyłączna

(Utwory opublikowane przez Wydawnictwa AGH)
  1. Autor utworu wydanego przez Wydawnictwa AGH udziela Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w stosunku do niniejszego utworu, licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo w zakresie następujących pól eksploatacji:
    1. wprowadzenia do pamięci komputera,
    2. wprowadzenia do ogólnie dostępnych sieci komputerowych (m.in. Internetu),
    3. zwielokrotnienia techniką cyfrową i optyczną.
  2. Licencjobiorca zobowiązuje się wykorzystać utwór w celach archiwizacyjnych i bibliotecznych oraz udostępniać go nieodpłatnie w sieci komputerowej.
  3. Autor oświadcza, że utwór jest wynikiem jego twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.
  4. Autor oświadcza, że jego prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.