Rozprawa doktorska  

Badania chłodziarki powietrza z poślizgiem temperatury czynnika chłodniczego i wewnętrznym wymiennikiem ciepła

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
2012
Data nadania stopnia
2013-01-31
Autorzy (rel.)
Życzkowski, Piotr
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi:
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Research of air refrigeraton with temperature glide of refrigerant and internal heat exchanger
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, streszczenie, spis treści
Wersja
Sygnatura:
R.10573
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor inżynier
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Nowak, Bernard
Recenzenci (rel.)
Branny, Marian
Drenda, Jan Stanisław
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
kopalnie - klimatyzacja - aparatura i sprzęt, chłodnictwo i urządzenia chłodnicze, czynniki chłodnicze - termodynamika, czynnik chłodniczy R407C, parametry termodynamiczne i termokinetyczne czynników chłodniczych, poślizg temperatury, wewnętrzny wymiennik ciepła, górnicza chłodziarka pośredniego działania
Dyscyplina (2011-2018)
inżynieria i ochrona środowiska
Specjalność
wentylacja i klimatyzacja
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

In a dissertation a mathematical description of work of air indirect refrigerator type TS-450P in steady state with temperature glide during phase change of the refrigerant R407C and the presence of an internal heat exchanger was presented. Created mathematical model includes following equations: the power equations of heat exchangers, isenthalpe equation for the expansion valve and refrigerant vapour compression equation with the isentropic efficiency. Proving linear variation of isobars during phase change of refrigerant R407C, the phenomenon of temperature glide was included in the calculation of evaporator. Thermodynamic and transport properties of R407C refrigerant were described by 23 relationships for the subcooled region, saturated liquid, two-phase region, saturated vapour and superheated vapour. Obtained results were compared with in situ measurements of the refrigerator parameters. The results of the dissertation can be used in practice, not only in the description of the TS-450P refrigerators parameters, but also in calculations, which require knowledge of the thermodynamic and transport properties of R407C refrigerant.


W rozprawie podano, w stanie ustalonym, opis matematyczny pracy sprężarkowej chłodziarki powietrza o działaniu pośrednim typu TS-450P uwzględniając zjawisko poślizgu temperatury w przemianach fazowych czynnika chłodniczego R407C oraz obecność wewnętrznego wymiennika ciepła. Model matematyczny utworzony został w oparciu o równania bilansu mocy poszczególnych wymienników ciepła, równanie izentalpy dla zawory rozprężnego i równanie sprężania pary czynnika biorąc pod uwagę sprawność izentropową. Zjawisko poślizgu temperatury uwzględniono w obliczeniach cieplnych parownika chłodziarki wykazując liniowość przebiegu izobar podczas przemian fazowych czynnika chłodniczego R407C. Parametry termodynamiczne i termokinetyczne czynnika chłodniczego R407C opisano łącznie 23 zależnościami obowiązującymi w obszarze cieczy przechłodzonej, cieczy nasyconej, pary mokrej, pary nasyconej suchej i pary przegrzanej. Otrzymane rozwiązania układów równań stanowiących rozpatrywany model porównano z wynikami pomiarów in situ parametrów pracy chłodziarki. Rezultaty rozprawy doktorskiej mogą być wykorzystane w praktyce nie tylko w opisie parametrów pracy chłodziarki TS-450P, ale również we wszelkich obliczeniach, w których wymagana jest znajomość parametrów termodynamicznych i termokinetycznych czynnika chłodniczego R407C.

Opis
Bibliogr. k. 146-154.
Contains