Zasób interaktywny  

Elementy chemii nieorganicznej dla geologów

DOI:
Data publikacji
2023
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Zelek-Pogudz, Sylwia
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 4.0 PL
Attribution-ShareAlike 4.0 International
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa

Inny tytuł
Typ zasobu:
zasób interaktywny, kurs e-learningowy
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:,,
Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(POWR.03.05.00-00-Z307/17) funder name
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
chemia , atom , budowa materii , budowa związków chemicznych , chemia nieorganiczna , cząsteczka , izotopy , masa molowa , mol , nieorganiczne związki chemiczne , podstawy obliczeń chemicznych , reakcje chemiczne , stechiometria , układ okresowy pierwiastków chemicznych , wiązania chemiczne
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Kurs jest przeznaczony do samodzielnego studiowania podstaw chemii potrzebnych w wykształceniu inżynierskim i magisterskim studentów kierunków związanych z Naukami o Ziemi i Środowisku. Stanowi wprowadzenie Ucznia / Studenta w świat języka, modeli i praw chemicznych, z uwzględnieniem potrzeby wyrównania poziomu absolwentów różnych szkół podstawowych / ponadpodstawowych. Opanowanie materiału zawartego w kursie stanowi podstawę do dalszego studiowanie przedmiotów bazujących na wiedzy chemicznej, takich jak geochemia, mineralogia.

Kurs obejmuje pięć podstawowych tematów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Są to:

  1. Budowa atomu. Izotopy. Promieniotwórczość naturalna, szeregi promieniotwórcze, reguła przesunięć Soddy’ego-Fajansa. Kwantowy model budowy atomu, liczby kwantowe, konfiguracja elektronowa, zakaz Pauliego, reguła Hunda, zasada nieoznaczoności Haisenberga, funkcje falowe, orbitale, zasady zapełniania orbitali.
  2. Prawo okresowości i układ okresowy Mendelejewa. Odstępstwa od prawa okresowości (przyczyny), elektroujemność, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe.
  3. Cząsteczka – budowa, rodzaje wiązań i ich charakterystyka, funkcje falowe, orbitale wiążące i antywiążące, orbitale sigma i pi, rząd wiązania, hybrydyzacja.
  4. Podstawy obliczeń chemicznych: mol, masa atomowa, masa molowa, liczba Avogadro, jednostka masy atomowej, podstawowe prawa chemiczne. Stechiometria wzoru chemicznego, obliczenia składu ilościowego związku chemicznego. Reakcje chemiczne, rodzaje, sposób zapisu, obliczenia na podstawie reakcji chemicznych.
  5. Podstawowe grupy związków chemicznych – tlenki, zasady, kwasy, sole, amfoteryczność.
Kurs zawiera liczne quizy i pytania sprawdzające zdobytą wiedzę, może zatem zostać wykorzystany przez nauczycieli jako wsparcie procesu dydaktycznego.

Opis
Kurs został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Contains