Jednostka AGH  

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 10 z 19
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Algorytmy genetyczne
  (2009) Kamiński, Mateusz; Koruba, Tamara
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Algorytmy genetyczne (AG) stanowią podgrupę algorytmów ewolucyjnych. Są to algorytmy poszukiwania oparte na mechanizmach doboru naturalnego oraz dziedziczności. Oznacza to, iż wykorzystujemy ewolucję, aby poprzez operatory (mutacje i krzyżowanie) otrzymać z niemal losowych danych to, co będziemy uważać za poprawne. AG pracują na zakodowanej formie rozwiązań oraz na całej populacji rozwiązań. Bazują tylko na funkcji celu (nie musi być ona ciągła ani różniczkowalna, ani także nie musi być funkcją analityczną). Zagadnienia tematyczne strony:
  • wprowadzenie (tradycyjna optymalizacja, ewolucja biologiczna, ogólna koncepcja AG, terminologia),
  • podstawy teoretyczne,
  • testowanie AG,
  • realizacje AG,
  • techniki specjalne,
  • metody zaawansowane.
  Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Matlab: the language of technical computing
  (2009) Jeleń, Dorota
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Na stronie znajdują się informacje przekazywane studentom w trakcie zajęć z informatyki nt. toolbox MATLAB’a z zakresu obliczeń matematycznych (The Symbolic Math Toolbox). Dodatkowo zamieszczono kilka innych, przydatnych w pisaniu programów funkcji i komend MATLAB’a. Szczegółowe zagadnienia tematyczne:
  • Tworzenie obiektów symbolicznych,
  • Różniczki, całki, granice, sumy, szeregi Tylora,
  • Uproszczenia i przekształcenia wyrażeń algebraicznych,
  • Rozwiązywanie równań algebraicznych,
  • Rozwiązywanie równań różniczkowych,
  • Transformaty: Laplace’a, Fourier’a.
  Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Symulacje komputerowe z fizyki
  (2010) Kąkol, Zbigniew
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  Fizyka jest nauką przyrodniczą badającą najbardziej podstawowe i ogólne własności otaczającego nas świata materialnego i zachodzące w tym świecie zjawiska. Celem fizyki jest poznanie praw przyrody, od których zależą wszystkie zjawiska fizyczne. Podstawową metodą badawczą fizyki są obserwacje i doświadczenia. Na ogół proces poznawczy rozpoczyna się od obserwacji jakościowych: rejestrujemy, odkrywamy nowe zjawisko. Następnie przeprowadzamy doświadczenia mające na celu ustalić związki przyczynowe, jak i uzyskać informacje ilościowe. Na tej podstawie staramy się sformułować prawa fizyki, które zapisujemy w postaci równań matematycznych. To przejście od obserwacji do modelu matematycznego znane jest jako metoda indukcji. W tej metodzie naukę rozpoczyna się od poznania przykładu lub od wykonania samodzielnego ćwiczenia, które ma na celu zwrócić uwagę zarówno na samo zjawisko, jak i na czynniki istotne dla tego zjawiska. Właśnie tu symulacje komputerowe zjawisk fizycznych mogą być ze wszech miar pomocne.

  Do każdej symulacji komputerowej, ilustrującej wybrane zagadnienia z fizyki dołączony jest krótki opis działania programu. Programy te wykorzystuję w ramach kursów z fizyki ogólnej prowadzonych przez mnie na różnych wydziałach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Chociaż napisałem je z przeznaczeniem dla studentów, to z powodzeniem mogą być wykorzystane (w różnym zakresie) jako materiały wspomagające lekcje fizyki w szkołach ponadpodstawowych.

  Więcej o samych zjawiskach fizycznych można dowiedzieć się z wykładów z fizyki dostępnych zarówno w formie internetowego kursu on-line „e-Fizyka”, wzbogaconego prostymi animacjami, jak i podręcznika „Fizyka” przygotowanego w formacie PDF.

 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Wstęp do fizyki atomowej i kwantowej
  (2009) Długosz, Radosław; Czopek, Klaudia; Mirosława, Zazulak
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Strona internetowa poświęcona jest serii wykładów zatytułowanych Wstęp do fizyki atomowej i kwantowej, prowadzonych przez prof. dr hab. Stanisława Dubiela w semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej na kierunku Fizyka Medyczna i Dozymetria. Na stronie znajduje się dodatkowo test z materiału objętego wykładami, umożliwiający samoocenę postępów w nauce, słowniczek oraz biogramy fizyków. Zagadnienia tematyczne wykładów:
  • Promieniowanie cieplne,
  • Kwanty a elektrony,
  • Efekt Comptona,
  • Teoria (model) Bohra atomu,
  • Teoria Sommerfelda,
  • Zasada odpowiedniości,
  • Cząstki i fale,
  • Orbitalny moment magnetyczny elektronu,
  • Mechanika (fizyka) kwantowa,
  • Równanie Schroedingera niezależne od czasu,
  • Atom jednoelektronowy,
  • Spin i własny moment magnetyczny elektronu.
  Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Film
  Tylko metadane
  Ferroreader (Ferro-czytnik)
  (2017) Kmieć, Natalia; Tarasiuk, Natalia
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Co można zrobić ze syntetyzowanym ferrofluidem? Jednym z pomysłów jest opracowanie ferroczytnika dla osób niewidomych. Jak to jest możliwe? Pole magnetyczne wypycha ferrofluid, tworząc wypukłości (małe cegiełki wypełnione ferrofluidem), których uporządkowanie odpowiada literom alfabetu Braille’a. Na świecie żyje około 285 milionów osób niewidomych i niedowidzących, z czego około 150 milionów osób posługuje się systemem Braille’a. Wciąż nie wytworzono taniego, komercyjnego sposobu digitalizacji systemu Braille’a. Przeszkodę stanowią tu skomplikowane konstrukcje lub wykorzystanie drogich materiałów. Ferroczytnik może przyczynić się do zmiany jakości życia wielu milionów ludzi.
  Strona w 2017 r. zajęła II miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Książka
  Tylko metadane
  Fizyka – podręcznik
  (2023) Kąkol, Zbigniew
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Podręcznik „Fizyka” to cykl wykładów z Fizyki, (w formacie PDF), które autor wykorzystuje (w różnym zakresie) w ramach kursów z Fizyki Ogólnej na różnych wydziałach AGH. Podręcznik został opracowany z przeznaczeniem zarówno do samodzielnego studiowania fizyki w kursach prowadzonych systemem stacjonarnym jak i w systemie kształcenia na odległość. Wykłady zostały pogrupowane w MODUŁY (łącznie 11 modułów). Każdy moduł kończy się podsumowaniem, po którym znajdują się materiały dodatkowe, rozwiązania ćwiczeń oraz test kontrolny.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Physics – computer simulations
  (2010) Kąkol, Zbigniew
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  Physics is a natural science that studies the most basic and general properties of the material world around us and the phenomena occurring in this world. The aim of physics is to learn the laws of nature on which all physical phenomena depend. The basic research method of physics is observation and experience. In general, the cognitive process starts with qualitative observations: we register, discover a new phenomenon. Then we conduct experiments in order to establish causal relationships and obtain quantitative information. On this basis, we try to formulate laws of physics, which we record in the form of mathematical equations. This transition from observation to a mathematical model is known as the induction method. In this method, learning begins with getting to know the example or performing an independent exercise to draw attention to both the phenomenon itself and the factors important for this phenomenon. It is here that computer simulations of physical phenomena can be of great help.

  Each computer simulation, which illustrates selected issues from physics, is accompanied by a short description of the program’s operation. I use these programs as part of general physics courses conducted by me at various departments of the AGH University of Science and Technology in Krakow. Although I have written them for students, they can be successfully used (to various extent) as materials supporting physics lessons in secondary schools. You can learn more about physical phenomena themselves from the physics lectures available at https://open.agh.edu.pl, both in the form of an online course „e-Physics”, enriched with simple animations, as well as the „Physics” manual prepared in PDF format.

 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Jak rozwiązywać zadania z fizyki – mechanika
  (2021) Janik-Kokoszka, Joanna
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Rozwiązywanie zadań z fizyki sprawia problemy bardzo wielu ludziom. W zbiorach zadań nawet jeżeli są przedstawione rozwiązania, to często są one fragmentaryczne, więc przydatne przede wszystkim dla tych, którzy już rozumieją fizykę. Moim celem było przedstawienie możliwie dokładnych wyjaśnień pozwalających na zrozumienie sposobów rozwiązywania zadań. Proponowane rozwiązania nie są jedynymi, ale pozwalają na uniknięcie wielu „pułapek”, w które może wpaść osoba, która nie ma wprawy w rozwiązywaniu zadań. Na kursie są przedstawione interaktywne rozwiązania typowych zadań z mechaniki z bardzo szczegółowymi komentarzami. Mam nadzieję, że po przerobieniu tych zadań nie będą mieli Państwo problemów z rozwiązaniem również innych zadań.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Testy z fizyki
  (2020) Wolny, Janusz; Tarasiuk, Jacek; Bugański, Ireneusz
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Oddajemy do użytku sprawdzian (test), którym możesz samodzielnie sprawdzić swoją wiedzę z zakresu fizyki i upewnić się, że będziesz mogła/mógł swobodnie korzystać z wykładów i ćwiczeń prowadzonych na pierwszym roku studiów technicznych. Aktualnie w zbiorze znajdują się 173 zadania. Zadania podzielone są tematycznie na siedem grup. Zbiór zawiera 24 zadania z termodynamiki i fizyki cząsteczkowej, 40 zadań z elektromagnetyzmu, 12 zadań z optyki, 15 z fizyki atomowej i jądrowej oraz 73 zadania z mechaniki, w tym 14 zadań z kinematyki i 59 zadań z dynamiki. W zbiorze znajduje się także 7 zadań dotyczących wykorzystania aparatu matematycznego w fizyce, oraz 2 zadania dotyczące przeliczania jednostek. Testy opracowane są na podstawie książki: „Podstawy fizyki w zadaniach” autorstwa Janusza Wolnego.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Interaktywny kurs języka SQL
  (2010) Drobniak, Michał
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Witryna poświęcona językowi SQL podzielona jest na 4 części:
  1. Wstęp – o stronie, jak z niej korzystać, schemat bazy użytej w przykładach, ogólny opis języka SQL,
  2. Materiał wg poziomu trudności zagadnień i zadań:
   • Poziom początkujący (wybieranie rekordów, usuwanie, dodawanie, zmiana, baza danych, tabele),
   • Poziom podstawowy (warunki rozbudowane, klauzula TOP, aliasy, funkcje daty, funkcje grupujące),
   • Poziom zaawansowany (kluzula GROUP BY, łączenie tabel i wyszukiwanie danych w wielu tabelach, podzapytania),
  3. Ćwiczenia – zbiór zadań zamieszczonych wcześniej na wszystkich poziomach II działu. Dla osób, które chcą sprawdzić swoją biegłość w posługiwaniu się językiem SQL,
  4. Test – dla osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę na temat SQL.
  W dziale II i III udostępniony jest interfejs do komunikacji z bazą danych, który pozwala na napisanie własnego zapytania SQL, będącego rozwiązaniem zadania i wykonanie go z poziomu tej strony. Wyniki zapytań wpisanych przez użytkownika są porównywane z poprawnymi wynikami, a w przypadku błędów zwracany jest odpowiedni komunikat. Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.