Zasób interaktywny  

Metody numeryczne

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2002
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Przewoźnik, Łukasz
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-NC-SA 3.0 PL
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL)

Inny tytuł
Typ zasobu:
zasób interaktywny, strona webowa
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
matematyka, analiza matematyczna, całki, funkcje, obliczenia
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Na stronie zaprezentowano materiał z zajęć „Metody numeryczne” z III semestru na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Zagadnienia tematyczne: całkowanie numeryczne, schemat Hornera, iteracja, metoda Newtona, metoda Eulera, metody typu Runge-Kutty, interpolacja, aproksymacja. Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.

Opis
Contains