Książka  

Contemporary challenges in management and economy in the area of COVID-19

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2023
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi: Fragmenty w otwartym dostępie
Prawa: Licencja AGH (Publikacje uczelniane)
AGH Licence (University Press) - Fair Use
Licencja AGH (Publikacje uczelniane) - Dozwolony użytek chronionych utworów

Inny tytuł
Typ zasobu:
książka, monografia
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. - Kraków: Wydawnictwa AGH.,
Opis fizyczny: s. 121Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN: 978-83-67427-63-0
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Pandemia COVID-19 była jednym z najważniejszych wyzwań, które wymagały od przedsiębiorców niezwykłych umiejętności menedżerskich pozwalających na dynamiczne reagowanie na zmiany w otoczeniu i organizacji pracy oraz wprowadzanie skutecznych działań gospodarczych. Na takie burzliwe i nieprzewidywalne wstrząsy trudno się przygotować, dlatego nawet banki centralne i rządy musiały podjąć i wdrożyć szereg działań wspierających gospodarki, w tym przedsiębiorstwa. Przed nowymi zadaniami stanęła również społeczność akademicka, która wyzwania związane z nieprzewidywalnością i nieprzejrzystością współczesnego świata, a także narastającej w nim niepewności dotyczącej przyszłych zdarzeń musiała uwzględnić w badaniach. Z potrzeby przeanalizowania wszystkich nowych zagadnień – zarówno z punktu widzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstw, jak i naukowców – i sformułowania wniosków powstała monografia „Contemporary Challenges in Management and Economy in the Area of COVID-19”. Pierwsza część publikacji prezentuje aspekty metodologiczne związane z zarządzaniem i gospodarką – poszczególne rozdziały tej części omawiają: znaczenie analizy dyskursu jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, zwinne zarządzanie jako niezwykle istotne w warunkach pandemii podejście do firm i organizacji oraz włączenie finansowe w kontekście wzrostu gospodarczego. Druga część przedstawia dowody empiryczne dotyczące procesów innowacyjnych – rozdziały w tej części dotyczą: atrakcyjności gier i symulacji biznesowych w procesie nauczania, aspektów metodologicznych innowacji w projektowaniu i produkcji, zagadnienia digitalizacji indywidualnego pomiaru energii w kontekście liberalizowanego i dekarbonizującego się rynku energii, a także innowacyjności jako składnika i czynnika gospodarki opartej na wiedzy oraz sugestii związanych z zasadami polityki rządu. Ostatnia, trzecia część obrazuje wpływ pandemii COVID-19 na przedsiębiorstwa – rozdziały w niej prezentują zagadnienia związane z: organizacyjną zwinnością w czasach niepewności na przykładzie przedsiębiorstw z polskiej branży gier, perturbacjami w branży fitness spowodowanymi pandemią, wpływem kryzysu na strategie przedsiębiorstw na przykładzie branży stolarskiej oraz zmianami w poziomie wydajności innowacyjnej krajów Unii Europejskiej w czasie pandemii. Monografia skierowana do studentów, naukowców, przedsiębiorców oraz kadry menedżerskiej.

Opis
Contains