Publikacje uczelniane

Stały identyfikator URI dla tej kolekcji

Kolekcja książek opublikowanych przez Wydawnictwa AGH. Zawiera publikacje:
 • Naukowe - monografie, publikacje wielotematyczne
 • Dydaktyczne i edukacyjne - podręczniki, skrypty
 • Pokonferencyjne
 • Inne - okolicznościowe, słowniki, poradniki, itp.

Czasopisma oraz artykuły z czasopism, opublikowane przez Wydawnictwa AGH, dostępne są zbiorze Czasopisma Naukowe AGH.

Przeglądanie

Ostatnie wpływy

Teraz pokazywane1 - 5 z 118
 • Książka
  Otwarty dostęp
  Wynagrodzenia pracowników w organizacji. Teoria i praktyka
  (Wydawnictwa AGH, 2013) Beck-Krala, Ewa
  Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy stanowi wprowadzenie do projektowania polityki płacowej w przedsiębiorstwie. Pokazuje najważniejsze determinanty oraz zasady budowy systemu wynagrodzeń, akcentując przy tym uregulowania prawne związane z regulaminem wynagradzania. Zaznajamia z teoretycznymi podstawami motywowania i pokazuje praktyczne implikacje wybranych teorii motywowania w wynagradzaniu pracowników. Rozdział drugi dotyczy budowy efektywnego systemu wynagrodzeń, wskazuje istotę strategicznego podejścia przy projektowaniu systemu wynagrodzeń, a także kluczowe etapy tego procesu, począwszy od ustalania celów systemu czy badania potrzeb i oczekiwań pracowników, poprzez ustalanie poszczególnych składników wynagrodzenia, aż do zastosowania pozamaterialnych instrumentów motywowania pracowników. Rozdział trzeci jest poświęcony cyklowi zarządzania systemem wynagrodzeń, a także badaniom efektywności wynagrodzeń. Czwarty rozdział ukazuje nowsze trendy stosowane w wynagradzaniu pracowników w firmach w Polsce. Książka zawiera opisy przypadków, a także przykłady narzędzi stosowanych w praktyce firm w Polsce. Może być ona przeznaczona zarówno dla studentów studiów zarządzania, zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi, jak również praktyków zajmujących się wynagrodzeniami pracowniczymi w przedsiębiorstwie czy menedżerów poszukujących skutecznych sposobów oddziaływania na pracowników.
 • Książka
  Otwarty dostęp
  Elementy probabilistyki i statystyki matematycznej w inżynierii środowiska
  (AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008) Barańska, Anna 
 • Książka
  Otwarty dostęp
  Szacowanie emisji metanu na terenie województwa śląskiego przy użyciu analizatorów mobilnych
  (Wydawnictwa AGH, 2024) Nęcki, Jarosław
  Emisja metanu z terenów przemysłowych i zurbanizowanych, a także jego wymiana między lądem a atmosferą, jest jednym z najważniejszych zagadnień badawczych w środowisku, ponieważ ten podstawowy szklarniany gaz bardzo silnie wpływa na globalne ocieplenie. Na skutek wprowadzenia przez Komisję Europejską regulacji prawnych zobowiązujących jednostki sektora wydobycia i dystrybucji ropy naftowej, gazu zimnego i węgla do badań uwalniania przez nie metanu w ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój technik pomiarowych, który pozwolił na prowadzenie badań strumienia tego gazu w wolnej atmosferze. Praca przedstawia oszacowania emisji metanu z różnych elementów krajobrazu antropogenicznego na przykładzie przeprowadzonych przez autora badań na terenie województwa śląskiego w latach 2018–2022. Publikacja poszerza wiedzę na temat wpływu działalności technicznej człowieka na parametry fizyczne atmosfery. Wynikiem presji człowieka na środowisko są m.in. składowiska odpadów, hałdy górnicze, szyby wentylacyjne oraz infrastruktura do dystrybucji gazu ziemnego. Tak zróżnicowany teren wymaga różnego podejścia do zagadnienia emisji metanu i dlatego w pracy obszernie przedstawiono wiele metod badawczych i technik pomiarowych stężenia metanu. W badaniach terenowych były one dostosowane do analizowanych emiterów metanu. Szeroki zakres metod badawczych oraz różne rodzaje źródeł metanu sprawiły, że publikacja zawiera bardzo bogaty zasób cytowań aktualnej literatury naukowej, stając się tym samym rzetelną bazą merytoryczną i faktograficzną prezentowanych badań. I choć dyscyplina analiz spektrometrycznych metanu jest bardzo dynamiczna i informacje szybko mogą się dezaktualizować, to kompozycja publikacji została tak pomyślana, aby bez względu na opracowania nowych urządzeń pomiarowych zawarte treści były cennym materiałem naukowym.

  Poszczególne rozdziały monografii zapoznają czytelnika z takimi zagadnieniami, jak:

  • bilansowanie metanu;
  • techniki pomiaru stężenia metanu (chromatografia gazowa, czujniki pelistorowe i półprzewodnikowe oraz metody optyczne oparte na spektrofotometrii) wraz z informacjami dotyczącymi kalibracji i obowiązującej skali odniesienia dla pomiarów stężeń metanu na atmosferycznym poziomie;
  • parametry mieszania atmosfery zastosowane w autorskim modelowaniu dynamiki warstwy granicznej i technika oceny wielkości strumienia emisji metanu za pomocą instrumentów wykorzystujących parametry mikrometeorologiczne atmosfery;
  • metoda przesiewowa określania wielkości uwolnienia metanu ze źródeł rozproszonych o niewielkich wartościach emisji tego gazu;
  • platformy satelitarne, za których pomocą możliwe jest szacowanie emisji metanu ze źródeł punktowych i powierzchniowych w różnych skalach przestrzennych.
  Odbiorcami publikacji mogą być badacze środowiskowi, a także naukowcy zajmujący się inwentaryzacją emisji metanu z terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Z uwagi na obszerne fragmenty dotyczące teorii i technik pomiarowych oraz praktyczne informacje dotyczące zarówno prowadzenia badań w warunkach polowych, jak i wskazówki przydatne do właściwej interpretacji wyników analiz stężenia metanu i pomiaru gęstości jego strumienia publikacja może być traktowana jak podręcznik dla badaczy zajmujących się obserwacjami wymiany masy i energii w środowisku, a także analizowaniem tego gazu w laboratorium (kadra sektora gazownictwa, kopalnictwa otworowego złóż węglowodorów oraz ich przetwórstwa).
 • Książka
  Otwarty dostęp
  Problemy ochrony i inżynierii środowiska
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Bergier, Tomasz; Cichowicz, Robert; Dobrzański, Maciej; Jakubiak, Mateusz; Jerominko, Tomasz; Jóźwiakowska, Karolina; Lisik, Katarzyna; Lobur, Mykhaylo; Łągiewka, Monika; Melnyk, Mykhaylo; Noga, Henryk; Piaskowska-Silarska, Małgorzata; Pytel, Krzysztof; Wagner, Aleksandra; Zdobytskyi, Andriy
  Rozwój cywilizacyjny stanowi fundamentalny aspekt postępu, wiąże się jednak z wywieraniem znaczącego, często negatywnego, wpływu na środowisko, jego przekształcaniem w zaskakująco szybkim tempie i wyczerpywaniem zasobów naturalnych. Wobec tego niezbędne jest podejmowanie działań, które zapewnią równowagę między potrzebami związanymi z rozwojem cywilizacji a dbałością o zachowanie środowiska naturalnego w optymalnym stanie. Jednym ze sposobów osiągnięcia równowagi środowiskowej jest wdrożenie i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. W monografii przedstawiono szeroki wachlarz problemów związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Jej tematyka obejmuje m.in.:
  • problemy projektowania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Krakowa,
  • analizę dyspersji zanieczyszczeń powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych na przykładzie Łodzi,
  • analizę poziomów zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach dydaktycznych w budynkach po modernizacji,
  • analizę stanu i zmian zbiorników wodnych w Krakowie oraz okolicach w ciągu ostatnich dwudziestu lat,
  • znaczenie infrastruktury zielonej (roślinności wieloletniej i łąk kwietnych) w Krakowie na przykładzie parku Krakowskiego i parku Jordana,
  • funkcjonowanie baz infrastruktury oczyszczalni hydrofitowych,
  • rezultaty zakazu palenia węglem na przykładzie Krakowa,
  • analizę wpływu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na środowisko i zdrowie ludności,
  • analizę trendów zmian zanieczyszczeń powietrza w środowisku miejskim na podstawie wyników z monitoringi powietrza atmosferycznego.
  We wszystkich przedstawionych w monografii prośrodowiskowych działaniach wspólnym narzędziem wspomagającym jest zastosowanie nowoczesnych technik do realizacji idei zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zapewnienia równowagi ekologicznej.
 • Książka
  Otwarty dostęp
  Identification problems in metal forming : a comprehensive study
  (Wydawnictwa AGH, 2013) Szeliga, Danuta
  The work presents an identification problem of the parameters of models applied in the numerical simulation of metal forming processes. The main thesis of the work is a supposition that it is possible to obtain optimal solutions to ill-posed inverse problems of identification with the application of sensitivity analysis methods combined with optimization procedures. The objectives defined and executed in the work, as well as the application of the developed methods to solve practical identification problems of metal forming, prove the work thesis. Identification problems are inverse problems transformed into optimization tasks for which a minimum is searched. These problems are ill-posed, thus, the main objective of the work was to develop a method based on the sensitivity analysis algorithms coupled with optimization procedures which would constitute a robust tool to solve inverse problems and which would allow to obtain solutions close to the exact ones. The application of sensitivity algorithms to decrease computational costs of identification is presented. The application was the next objective of the work. The methods of reducing the space dimension of decision variables dedicated to the identification of parameters of the highest importance, based on sensitivity analysis algorithms, are provided in the work. This problem is particularly important for numerical models of metal forming, which are computationally expensive due to non-stationary nature of these problems and due to solvers of finite element method with hp-adaptation to improve the quality of the solution. Another advantage of this application of sensitivity analysis is the constraint of a possible number of solutions. The application of sensitivity analysis as a preliminary step of optimization to bound or extend the parameters domain, to generate starting points for optimization or to investigate behavior of the functional defined in optimization is presented in the work. Another provided application of sensitivity analysis is a hybrid optimization procedure, such as a combination of nondeterministic optimization methods and local sensitivity analysis algorithms for exploring local minima. The thesis was proved with the solution of practical problems presented in the work. The following problems were solved: identification of mechanical boundary condition (friction coefficient), identification of parameters of rheological models, identification of fracture criteria parameters, identification of parameters of multiscale models, parameters of the phase transformation model and identification of production cycle control parameters. All the listed problems were solved with the developed software and they are presented in the monograph. The presentation starts with the state of the art of identification problems investigated in metal forming. The identification achievements are summarized and weaknesses of theoretical research are pointed out. The conclusions from this part were basis to formulate the thesis of the work. Next general equilibrium equations used in the modeling of metal forming processes and the formulation of inverse problems for these equations are provided. The mathematical background of inverse operators and an attempt to apply mathematical formalism to construct the inverse operator for metal forming equations is included. Then, a description of sensitivity analysis methods and the ability to apply sensitivity analysis algorithms to inverse calculations as a supporting tool is presented. The performed investigations allowed to develop an algorithm dedicated to the parameters identification of models with the application of sensitivity analysis methods described in the work. The algorithm was implemented and all the calculations of identification problems presented in the work were computed with the designed software. The monograph ends with conclusions which summarize the work achievements and which prove the formulated thesis that it is possible to effectively solve ill-posed identification problems of metal forming with the developed application of identification strategy algorithm, based on sensitivity analysis methods coupled with optimization procedures.

Prawa dostępu

Publikacje zostały wprowadzone do Repozytorium AGH na podstawie umowy z Wydawnictwami AGH.
Utwory, na dostęp do których autorzy nie udzielili licencji, są zastrzeżone.
Utwory w otwartym dostępie opublikowane zostały na podstawie licencji udzielonych przez autorów Akademii Górniczo-Hutniczej:
Licencja AGH (Publikacje uczelniane) - otwarty dostęp do utworu, w granicach dozwolonego użytku.