Rozprawa doktorska  

Algorytmy ewolucyjne w planowaniu operacyjnym na przykładzie odlewni żeliwa

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data prezentacji
Data obrony
2005
Data nadania stopnia
2005-06-22
Autorzy (rel.)
Duda, Jerzy
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi:
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, streszczenie, spis treści
Wersja
Sygnatura:
R.9563
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Zarządzania
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor inżynier
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Cięciwa, Zdzisław
Recenzenci (rel.)
Peszko, Adam
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
odlewnie - zarządzanie, badania operacyjne - zastosowania naukowe, algorytmy optymalizacji - zastosowania naukowe, algorytmy genetyczne - zastosowania naukowe, produkcja - planowanie
Dyscyplina (2011-2018)
organizacja i zarządzanie
Specjalność
algorytmy ewolucyjne , badania operacyjne , informatyka ekonomiczna
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Planowanie operacyjne w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, miejsce planowania operacyjnego w planowaniu działalności przedsiębiorstwa, planowanie operacyjne w warunkach stosowania systemów informatycznych, przegląd modeli planowania operacyjnego produkcji, metody rozwiązujące problemy planowania operacyjnego, złożoność obliczeniowa algorytmów dla klasycznych modeli planowania, dokładne, przybliżone algorytmy stosowane do problemów planowania, metaheurystyki w optymalizacji planowania produkcji, optymalizacja wielokryterialna, algorytm genetyczny dla modelu planowania operacyjnego w odlewni żeliwa, z jedną funkcją celu, określenie ogólnego modelu planowania partii oraz problemów testowych, dobór podstawowych parametrów algorytmu genetycznego, porównanie algorytmu genetycznego z innymi metodami, charakterystyka produkcji analizowanego zakładu odlewniczego, wielokryterialny algorytm ewolucyjny, budowa wielokryterialnego algorytmu ewolucyjnego dla przestawionego modelu, porównanie zastosowanej metody do innych metod optymalizacji wielokryterialnej, analiza tygodniowych planów kroczących.

Opis
Bibliogr. k. 183-191.
Contains