Książka  

Koła naukowe kuźnią talentów zarządzania

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2023
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: Licencja AGH (Publikacje uczelniane)
AGH Licence (University Press) - Fair Use
Licencja AGH (Publikacje uczelniane) - Dozwolony użytek chronionych utworów

Inny tytuł
Typ zasobu:
książka, monografia, publikacja pokonferencyjna, ebook
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. - Kraków: Wydawnictwa AGH.,
Opis fizyczny: 152 s.Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN: 978-83-67427-27-2
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Styk, Katarzyna
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł: Grant Rektora AGH
ID: 85/Grant/2022Program:
Instytucja Finansująca Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ROR: 00bas1c41 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

"Koła naukowe kuźnią talentów zarządzania" to praca zbiorowa studentów i doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Motywem wiążącym wszystkie artykuły są dwa aspekty: po pierwsze wpisują się one w tematykę szeroko rozumianego zarządzania, po drugie ich autorzy aktywnie działają na rzecz swojej Alma Mater. W pracy znajduje się łącznie jedenaście tekstów powiązanych z węższymi zakresami tematycznymi, takimi jak zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym, finanse, zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie środowiskiem oraz marketing. Wszystkie prace zostały stworzone przez studentów, którzy wykazali się inicjatywą – podjęli się badań naukowych, przeprowadzili analizę wyników i opisali je w formie artykułu. Młodzi naukowcy i badacze są niewątpliwie atutem naszego społeczeństwa, to oni już za moment trafią na rynek pracy. Zachęcamy więc do lektury tych – często pierwszych – artykułów naukowych młodych adeptów nauki. Część artykułów opublikowanych w niniejszej publikacji została wygłoszona w formie referatów podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Koła Naukowe Kuźnią Talentów Zarządzania”, która odbyła się w dniach 23–25.09.2022 r. w Krakowie z okazji jubileuszu 30-lecia Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie. W publikacji znajdują się także referaty wygłoszone na VII Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu, która odbyła się w dniach 17–18.11.2022 r. w Krakowie.

Opis
Contains