Książka  

Dylematy etyczne i społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia wybrane

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2020
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-NC-SA 4.0
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa

Inny tytuł
Typ zasobu:
książka, ebook, podręcznik
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Humanistyczny
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(POWR.03.05.00-00-Z307/17) funder name
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
przedmioty humanistyczno-społeczne, etyka, moralność, społeczna odpowiedzialność biznesu
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

W podręczniku omówiono zagadnienia: etyka, moralność, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

Opis
Materiał został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Contains