Film  

Rozwój zawodowy dydaktyków w erze cyfrowej

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2022
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Brzychczy, Edyta
Jakóbczyk, Joanna
Janus, Piotr
Gandecka, Kamila
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 4.0 PL
Attribution-ShareAlike 4.0 International
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa

Inny tytuł
Typ zasobu:
film, nagranie, webinar
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Centrum Spraw Studenckich
Centrum e-Learningu
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
kształcenie, e-learning, DigCompEdu, formy wsparcia, kompetencje dydaktyczne, projekt CUTE, rozwój kompetencji, wspieranie rozwoju
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Wzrost obecności i znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych jest ściśle związany z zagadnieniem rozwijania szczególnych umiejętności, które ułatwią każdemu z nas funkcjonowanie w społeczeństwie cyfrowym. Kryzys pandemii ukazał, że umiejętności te – określane jako kompetencje cyfrowe – są niezbędne m. in. w dziedzinie edukacji, szczególnie w zakresie transformacji i aktualizowania procesu nauczania względem zachodzących zmian.

Z nagrania dowiesz się między innymi:

  • jak wspierać rozwój zawodowy kadry akademickiej w obszarze umiejętności cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się,
  • jakie czynniki sprzyjają, a jakie blokują wdrażanie strategicznych zmian w zakresie doskonalenia cyfrowego dydaktyków,
  • czy i w jakim stopniu podejście oparte na współpracy umożliwi instytucjom szkolnictwa wyższego rozwój w erze cyfrowej.
Polecamy Państwa uwadze również materiały:
# Competencies for Universities – using Technology in Education,
# DigCompEdu – narzędzie „naszych czasów”,
# Metodologia CUTE jako strategia instytucjonalnego rozwoju i wsparcia kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich,
# Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu),
# CUTE [strona: University of Copenhagen].

Opis
Contains