Fragment książki  

Współczesne trendy i wyzwania w dziedzinie jakości dostawy energii elektrycznej – wybrane prace badawcze, eksperymentalno-rozwojowe oraz dydaktyczne Zespołu Jakości Energii Elektrycznej

Link do zdalnego zasobu
Data publikacji
2023
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: Licencja AGH (Publikacje uczelniane)
AGH Licence (University Press) - Fair Use
Licencja AGH (Publikacje uczelniane) - Dozwolony użytek chronionych utworów

Inny tytuł
Contemporary trends and challenges in the area of power quality – selected research, development and didactic works of the Power Quality Team
Typ zasobu:
fragment książki, rozdział
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w: Nauka – Technika – Technologia : seria wydawnicza AGH. Tom 7. - Kraków: Wydawnictwa AGH,, s. 41-64
Skala:Zasięg:
ISBN: 978-83-67427-37-1e-ISBN:
Seria: Nauka – Technika – Technologia : seria wydawnicza AGH, 7ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
power quality, distributed generation, smart grids, monitoring systems, power production and consumption forecasting, jakość energii elektrycznej, energetyka rozproszona, inteligentne systemy elektroenergetyczne, systemy monitorowania, prognozowanie produkcji i zużycia energii
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia współczesnych trendów i wyzwań w obszarze jakości dostawy energii elektrycznej w kontekście rozwoju inteligentnych systemów elektroenergetycznych oraz energetyki rozproszonej. Tematyka ta jest bardzo szeroka i wieloaspektowa, szczególnie ze względu na transformację energetyczną, w której uczestniczymy. Autorzy artykułu, członkowie Zespołu Jakości Energii Elektrycznej AGH, brali udział w realizacji wielu prac naukowo-badawczych, eksperymentalno-rozwojowych, dydaktycznych w ramach krajowych i międzynarodowych projektów. Związane one były ze współpracą z energetyką zawodową (OSD, OSP), przemysłem oraz instytucjami działającymi na rzecz rynku energii. Przedstawiono skrótowo przykładowe, wybrane zagadnienia.


This article attempts to present contemporary trends and challenges in the area of power quality in the context of the development of intelligent power systems (smart grids) and distributed generation. These issues are very broad and multifaceted, especially due to the Energy transformation we are participating in. The authors of the article, who are members of the Power Quality Team of AGH University, have participated in the implementation of many research, experimental, development, and education works as part of national and international projects. They were related to the cooperation with power companies and utilities (DSO, TSO), industry, and institutions operating for the energy market. Some selected issues are briefly presented.

Opis
Contains