Rozprawa doktorska  

Advanced methods of galvoscanner position control with intergrated power supply module

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data prezentacji
Data obrony
2008
Data nadania stopnia
2008-06-12
Autorzy (rel.)
Widlok, Michał
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: Licencja AGH
AGH Licence - Fair Use
Licencja AGH - Dozwolony użytek chronionych utworów

Inny tytuł
Zaawansowane metody sterowania pozycyjnego galwoskanerami zitegrowanymi z modułem zasilania
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, pełny tekst
Wersja
Sygnatura:
R.9969
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor inżynier
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Senderski, Andrzej Stanisław
Recenzenci (rel.)
Kowalewski, Adam Władysław
Strzelecki, Ryszard Michał
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
urządzenia elektromechaniczne, przetwarzanie sygnałów - techniki cyfrowe, zasilacze (elektryczność), galwoskaner, sterowanie pozycyjne, symulacja komputerowa, zasilacz ZVS-CV
Dyscyplina (2011-2018)
elektrotechnika
Specjalność
energoelektronika
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Galvoscanners are the fastest angular position regulation electro-mechanical devices known today. This thesis presents research performed on galvoscanner control systems and detailed presentation of chosen regulation system designed by author. This system incorporates analog regulation circuit integrated with digital input signal forming block. Integration of this blocks (analog and digital) increases regulation speed, and improves accuracy. Additionally presented system has controlled low-noise ZVS-CV power supply module, which reduces power losses in high power output devices. This thesis presents also results of experimental tests performed on finished circuit like step response or voltage and current waveforms during regulation. Also waveforms that shows power losses on power output devices are presented, along with methods that minimizes this losses.


Galwoskanery są najszybszymi obecnie znanymi układami elektromechanicznymi pozwalającymi na regulację położenia kontowego danego elementu. Rozprawa zawiera opis badań nad układami kontrolnymi galwoskanerów oraz dokładne omówienie wybranego układu zaprojektowanego przez autora. Układ ten cechuje się połączeniem regulatora analogowego oraz cyfrowego bloku przetwarzania sygnału wejściowego, co pozwoliło poprawić parametry regulacji. Dodatkowo układ zawiera starowany nisko-szumowy zasilacz ZVS-CV, który pozwala znacznie ograniczyć straty mocy w układach wykonawczych. W rozprawie zamieszczono również opis badań eksperymentalnych przeprowadzonych na zaprojektowanym układzie, takich jak odpowiedzi na wymuszenia skokowe czy przebiegi napięć i prądów podczas regulacji. Przestawione są również przebiegi obrazujące straty mocy na układach wykonawczych oraz metoda ich ograniczenia.

Opis
Zawiera bibliogr.
Contains