Rozprawa doktorska  

Agentowe metody poprawy efektywności ewolucyjnych technik optymalizacji wielokryterialnej

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data prezentacji
Data obrony
2009
Data nadania stopnia
2009-10-29
Autorzy (rel.)
Siwik, Leszek
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi:
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Agent-based methods of improving of the effectiveness of evolutionary techniques for multi-objective optimization
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, spis treści
Wersja
Sygnatura:
R.10138
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor inżynier
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Nawarecki, Edward
Recenzenci (rel.)
Seredyński, Franciszek
Filipowicz, Bogusław
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
systemy wieloagentowe, optymalizacja matematyczna, system agentowy, optymalizacja wielokryterialna, obliczenia ewolucyjne
Dyscyplina (2011-2018)
informatyka
Specjalność
sztuczna inteligencja
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Paradygmat obliczeń agentowo-ewolucyjnych (ang. Evolutionary Multi-Agent System) - EMAS) to model obliczeniowy będący możliwie pełną analogią do procesów (ewolucyjnych) obserwowanych w naturze. Zasadniczy obszar rozważań podjętych w rozprawie dotyczy możliwości zastosowania tego podejścia do budowy efektywnych technik polioptymalizacji. W ramach prowadzonych prac zaproponowano kilka wariantów agentowo-ewolucyjnych technik polioptymalizacji, w tym omawiane szczegółowo w pracy to: elitarny system agentowo-ewolucyjny optymalizacji wielokryterialnej - elEMAS oraz system agentowo-ewolucyjny do optymalizacji wielokryterialnej z ograniczeniami - conEMAS. Efektywność zaproponowanych technik obliczeniowych zweryfikowana została w toku licznych eksperymentów prowadzonych z wykorzystaniem zadań polooptymalizacji o zróżnicowanej charakterystyce. Uzyskane i prezentowane w rozprawie rezultaty potwierdzają, iż dla pewnych klas problemów bądź w pewnych warunkach (w szczególności w środowiskach zaszumionych) zaproponowane metody obliczeniowe charakteryzują się lepszą efektywnością od wykorzystywanych powszechnie takich, jak SNGA-OO czy SPEA2.

Opis
Bibliogr. k. 183-210.
Contains