Rozprawa doktorska  

Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w stanie ciekłym

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data prezentacji
Data obrony
2009
Data nadania stopnia
2009-11-30
Autorzy (rel.)
Kozieł, Tomasz
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi:
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Vitrification of alloys with liquid miscibility gap
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, streszczenie, spis treści
Wersja
Sygnatura:
R.10153
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor inżynier
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Kędzierski, Zbigniew Bronisław
Recenzenci (rel.)
Kulik, Tadeusz
Kusiński, Jan
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
amorfizacja, szkła metaliczne - struktura, materiały amorficzne, stopy - struktura, zakres niemieszalności cieczy, struktura amorficzna, szkła metaliczne
Dyscyplina (2011-2018)
inżynieria materiałowa
Specjalność
stale i stopy specjalne
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Microstructures of the multicomponent -based alloys with positive heat of mixing are presented. The existence of liquid/liquid phase separation, both after slow and rapid cooling, was proved by occurrence of distinct regions of different compositions. Change of the iron and copper content influences on the volume fractions of both liquids, the - and the -rich. respectively. Both melts can constitute either the matrix or spherical precipitates, depending on chemical composition. Significant influence of the melt ejection temperature on the microstructure of rapidly cooled ribbons was proved. Microstructure of alloys melt-spun from liquid miscibility gap consists of large, non-uniform areas. After melt spinning from homogeneous melts region, one of the previously existing melts constitutes the matrix, whereas the other formed spherical precipitates. For solidified alloy the matrix is composed of the -rich crystalline phase. During cooling of this alloy through the liquid miscibility gap. a precipitation of the -rich spherical particles from the -rich melt occurred, which were frozen later on. In case of and alloys the matrix is composed of the -rich amorphous phase. The -rich spherical particles, formed during cooling of the -rich melt, crystallized as a metastable phase. During subsequent heating of the ribbons this phase undergoes transition to more thermodynamically stable phase.


W pracy opisano mikrostruktury stopów na osnowie , charakteryzujących się dodatnim ciepłem tworzenia roztworu. Zarówno po wolnym jak i szybkim chłodzeniu, stwierdzono istnienie zakresu niemieszalności cieczy, w którym stopy doznają podziału na dwie ciecze o zróżnicowanym składzie chemicznym. Zmiana zawartości i wpływa istotnie na ułamki faz ciekłych, bogatych odpowiednio w żelazo lub miedź. Obie ciecze po zakrzepnięciu, w zależności od składu chemicznego stopu, stanowić mogą osnowę bądź też występować w postaci kulistych wydzieleń. Wykazano istotny wpływ temperatury odlewania stopów na mikrostrukturę szybko chłodzonych taśm. Mikrostruktura stopów odlanych z zakresu niemieszalności cieczy charakteryzuje się obecnością dużych, niejednorodnych obszarów. Po odlaniu z zakresu jednorodne) cieczy, jedna z uprzednio istniejących cieczy stanowi osnowę, zaś druga kuliste wydzielenia rozmieszczone w osnowie. Wówczas po zakrzepnięciu osnowę stopu stanowi krystaliczna faza bogata w . W trakcie przez zakres niemieszalności cieczy, z cieczy bogatej w wydzielały się krople fazy ciekłej bogatej w , które następnie uległy zeszkleniu. W stopach oraz amorficzna faza bogata w stanowi osnowę. Kuliste cząstki fazy ciekłej bogatej w . wydzielone podczas chłodzenia z fazy ciekłej bogatej w . skrystalizowały w postaci metastabilnej fazy , która następnie podczas nagrzewania uległa rozpadowi na fazę , zbliżając układ do stanu równowagi.

Opis
Bibliogr. k. 144-152.
Contains