Jednostka AGH  

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 9 z 9
 • Film
  Tylko metadane
  Rozwój zawodowy dydaktyków w erze cyfrowej
  (2022) Brzychczy, Edyta; Jakóbczyk, Joanna; Janus, Piotr; Chrząszcz, Agnieszka; Gandecka, Kamila
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  Wzrost obecności i znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych jest ściśle związany z zagadnieniem rozwijania szczególnych umiejętności, które ułatwią każdemu z nas funkcjonowanie w społeczeństwie cyfrowym. Kryzys pandemii ukazał, że umiejętności te – określane jako kompetencje cyfrowe – są niezbędne m. in. w dziedzinie edukacji, szczególnie w zakresie transformacji i aktualizowania procesu nauczania względem zachodzących zmian.

  Z nagrania dowiesz się między innymi:
  • jak wspierać rozwój zawodowy kadry akademickiej w obszarze umiejętności cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się,
  • jakie czynniki sprzyjają, a jakie blokują wdrażanie strategicznych zmian w zakresie doskonalenia cyfrowego dydaktyków,
  • czy i w jakim stopniu podejście oparte na współpracy umożliwi instytucjom szkolnictwa wyższego rozwój w erze cyfrowej.
  Polecamy Państwa uwadze również materiały:
  # Competencies for Universities – using Technology in Education,
  # DigCompEdu – narzędzie „naszych czasów”,
  # Metodologia CUTE jako strategia instytucjonalnego rozwoju i wsparcia kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich,
  # Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu),
  # CUTE [strona: University of Copenhagen].
 • Film
  Tylko metadane
  Jak zostać Przyjacielem Studenta?
  (2023) Dulba, Barbara; Matusiak, Katarzyna; Schmidt-Polończyk, Natalia; Mazurek, Paweł; Baran, Wojciech
  Studium Języków Obcych
  Jaki jest przepis na dobrą relację ze studentami? Czego oczekują studenci, a czego prowadzący zajęcia? Jak tę relację w ogóle nawiązać, kiedy prowadzimy wykład, laboratoria czy seminarium? Między innymi o tych kwestiach dyskutowali nasi goście – nauczyciele akademiccy, wyróżnieni nominacją do lauru dydaktyka AGH w kategorii „Przyjaciel Studenta”. Z nagrania dowiesz się m.in.: jakie są doświadczenia pracowników AGH w zakresie budowania relacji ze studentami, jakie mają strategie budowania tych relacji, jak skracają dystans, niwelują różnice międzypokoleniowe i jak znajdują wspólny język.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Podstawy wytrzymałości materiałów – laboratorium
  (2023) Jakóbczyk, Joanna
  Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
  Kurs został przygotowany z myślą o przyszłych inżynieriach, dla których znajomość parametrów wytrzymałościowych materiałów oraz sposobu ich wyznaczania jest fundamentalna. Kurs przeprowadzi Państwa przez pięć modułów, z których każdy poświęcony jest jednej z pięciu podstawowych statycznych prób wytrzymałościowych:
  1. Statycznej próbie rozciągania,
  2. Statycznej próbie ściskania,
  3. Statycznej próbie skręcania,
  4. Statycznej próbie ścinania,
  5. Statycznej próbie zginania.
  Kluczowym elementem jest dziewięć tutoriali nagranych w laboratorium badań wytrzymałościowych, prezentujące krok po kroku jak przygotować się do badania oraz jak je poprawnie przeprowadzić. Na kursie sprawdzicie Państwo swoją wiedzę w quizach z zakresu obsługi maszyn, etapów przeprowadzenia każdej z prób oraz zakresu teoretycznego. Kurs powstał także z myślą o nauczycielach, aby służyć jako wsparcie procesu dydaktycznego. Znajdziecie na nim Państwo zestawy z danymi do samodzielnego opracowania przez Studentów oraz protokoły do wypełnienia na zajęciach.
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  Wyznaczenie sił reakcji ogumienia samochodu ciężarowego wywołanych jego przejazdem po powierzchni drogi o losowych nierównościach
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Mulewicz, Piotr
  Przedmiotem artykułu jest wyznaczenie sił reakcji ogumienia samochodu na powierzchnię drogi podczas przejazdu po nierównościach. W tym celu rozwiązano układ dynamicznych równań różniczkowych opisujących ruch elementów masowych samochodu ciężarowego. Równania te zależą od parametrów charakterystycznych dla danego pojazdu: masy, masowego momentu bezwładności, wartości tłumienia tłumików drgań oraz stałych sprężystości sprężyn pojazdu. Nierówność powierzchni drogi została określona za pomocą funkcji gęstości widmowej mocy. Uwzględnia ona statystyczny charakter nierówności zależny od klasy i jakości drogi. Układ równań został wprowadzony do środowiska MATLAB Simulink.
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  Cleanroom – istota wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach czystych i sterylnych
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Chołota, Paulina
  Cleanroom, czyli pomieszczenie czyste, to rodzaj pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych. Są one używane m.in. w badaniach naukowych, przemyśle medycznym i farmaceutycznym, biotechnologicznym, elektronicznym, pirotechnicznym, wojskowym oraz kosmicznym. Ważne jest to, aby zapewnić powietrze najlepszej jakości, którą określa odpowiednia norma czystości. Główną rolę odgrywa instalacja wentylacji i klimatyzacji. Dostarczone powietrze musi zostać odpowiednio przefiltrowane. Tłoczone jest ono do wnętrza przez specjalny układ filtrów eliminujących kolejne frakcje zanieczyszczeń. Powietrze wewnątrz pomieszczenia jest ciągle filtrowane przez zestaw filtrów EPA, HEPA i ULPA w celu usuwania zanieczyszczeń powstałych wewnątrz.
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  Nieliniowa analiza pękania żelbetowej płyty stropowej poddanej różnym obciążeniom w MES
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Roguła, Maksymilian
  Określenie schematu rozwoju rys elementów żelbetowych wymaga złożonego modelu obliczeniowego oraz użycia nieliniowej analizy materiałowej uwzględniającej pękanie materiału. W niniejszej pracy przedstawiono nieliniową analizę pękania żelbetowej płyty poddanej różnym schematom obciążenia. Analizę wykonano w programie MSC Marc/Mentat. Utworzono przestrzenny model MES zbrojonej płyty o wymiarach 4 m × 6 m × 0,16 m opartej swobodnie całym swoim obwodem. Zbrojenie stanowią elementy prętowe, natomiast beton tworzy siatka 8-węzłowych elementów przestrzennych. W strefie ściskanej pracę betonu określa model Buyukozturka, zaś w strefie rozciąganej model sprężysty z pękaniem (Rankine’a). Analizowano trzy schematy obciążenia płyty: obciążenie na całej powierzchni płyty, na jej połowie oraz na jednej czwartej. Z uwagi na nieliniowy charakter zagadnienia użyto analizy przyrostowo iteracyjnej w zakresie małych przemieszczeń z automatycznym sterowaniem kroku przyrostu obciążenia. Głównym celem obliczeń była analiza rozkładu zarysowania i spękań płyty żelbetowej za pomocą MES, porównanie go z eksperymentalnym wzorcem pęknięć elementu płytowego oraz zestawienie uzyskanych rezultatów z przeprowadzonymi obliczeniami normowymi.
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  Odpowiedź dynamiczna wysokiego budynku z tłumikami i izolatorami drgań na wymuszenie sejsmiczne i wiatrowe
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Machaj, Dominik
  W artykule przedstawiono zagadnienie analizy dynamicznej modelu budynku narażonego na oddziaływania spowodowane trzęsieniem ziemi oraz silnym wiatrem. Omówiono założenia teoretyczne i wyprowadzenie równań ruchu. Pole prędkości wiatru wygenerowano na podstawie algorytmów metody WAWS. Całość obliczeń została przeprowadzona w specjalnie napisanym skrypcie programu MATLAB. Dzięki uniwersalności skryptu możliwe jest zadawanie dowolnych parametrów opisanego w artykule modelu obiektu oraz wprowadzanie elementów tłumiących drgania: izolatorów sejsmicznych oraz tłumików drgań. Zaprezentowano przykładowe analizy i płynące z nich wnioski.
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  Analiza skuteczności działania wybranych filtrów w procesie oczyszczania wody wodociągowej z zanieczyszczeń
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Fuks, Gabriela
  Celem artykułu jest ocena skuteczności działania wybranych filtrów dzbankowych w procesie oczyszczania wody wodociągowej z domieszek i zanieczyszczeń. Analizie poddano wybrane parametry oznaczane dla wód wodociągowych. Badania wykonywano w pięciu cyklach – po aktywacji oraz po pierwszym, drugim, trzecim i czwartym tygodniu użytkowania filtrów. W każdym tygodniu przez każdy z badanych filtrów filtrowano taką samą ilość wody wodociągowej pobieranej z jednego ujęcia. Uzyskane wyniki zestawiono i przeanalizowano. Badania wykazały, że skuteczność filtracji maleje z czasem użytkowania oraz że filtry dzbankowe poprawiają parametry wody kranowej, jednak zmiana jej jakości po ich zastosowaniu nie jest znacząca.
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  Ślad węglowy produktu na przykładzie budynków modułowych i murowanych
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Krzyżak, Katarzyna
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie sposobu zarządzania ilością wytwarzanego śladu węglowego w budownictwie mieszkalnym. Ze względu na konieczność łagodzenia zmian klimatycznych, a także z uwagi na troskę o środowisko naturalne niezbędne jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do obniżenia poziomu emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych. W odpowiedzi na ogólnoświatową politykę redukcji wytwarzanego śladu węglowego, opartą na Porozumieniu paryskim oraz 13. celu zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goal 13), a także strategii europejskiego zielonego ładu, zaproponowano pewne rozwiązania dotyczące śladu węglowego w budownictwie. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównano także pod względem emisyjności gazu cieplarnianego (greenhouse gas, GHG) tradycyjne budownictwo murowane oraz budownictwo modułowe. Wynik otrzymanych analiz przedstawia faktyczną emisyjność obu typów budownictwa i jasno wskazuje, który typ jest dla naszej planety bezpieczniejszy, czyli niżej emisyjny.