Rozprawa doktorska  

Adaptable SOI provisionig with lightweight containers virtualization technology

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data prezentacji
Data obrony
2011
Data nadania stopnia
2011-09-29
Autorzy (rel.)
Jarząb, Marcin
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: Licencja AGH
AGH Licence - Fair Use
Licencja AGH - Dozwolony użytek chronionych utworów

Inny tytuł
Adaptowalne udostępnianie SOI przy użyciu technologii wirtualizacji lekkich kontenerów
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, pełny tekst
Wersja
Sygnatura:
R.10382
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor inżynier
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Zieliński, Krzysztof Jan
Recenzenci (rel.)
Ambroszkiewicz, Stanisław Michał
Boryczko, Krzysztof Tadeusz
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
SOA (informatyka), Solaris (system operacyjny), Kontenery (informatyka), infrastruktura (SOI), udostępnianie SOI adaptowalne
Dyscyplina (2011-2018)
informatyka
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Service Oriented Infrastructure enables the transition from dedicated nfrastructure to architecture, in which resources and system services are represented as services, which are defined in certain pools, and can be allocated on demand by using virtualization techniques. Virtualization provides a number of mechanisms for monitoring and control of consumption of certain resources, but need to specify values for these attributes for the resources used by specific services is a major challenge. Identify an appropriate control algorithm, its effectiveness and appropriate action to ensure stability, depends on various parameters and is non-trivial task. Some initiatives with the vision of autonomic (adaptive) computing has been initiated whose task is to define the architecture and mechanisms useful for building systems which perform most administrative tasks automatically and dynamically adjust settings, according to predefined policies. The PhD thesis presents an Adaptable SOI Lightweight Virtualization Provisioning Platform (A-SOI-LV-PP) enabling adaptive infrastructure management constructed according to SOI paradigm, using Lightweight Virtualization Containers in Solaris 10 environment. It is implemented in accordance with the requirements presented by the concepts of adaptive computing, is open and can be used to provision, monitor and manage a wide range of applications, application servers running over Lightweight Virtualization Containers.


Service Oriented Infrastructure umożliwia przejście od dedykowanej infrastruktury dla konkretnych aplikacji do architektury, w której zasoby oraz serwisy systemowe reprezentowane są jako usługi, które są zdefiniowane w określonych pulach oraz mogą być alokowane na żądanie używając technik wirtualizacji. Technologie wirtualizacji dostarczają także wielu mechanizmów dla monitorowania oraz kontroli zużycia określonych zasobów, aczkolwiek potrzeba określenia wartości tych atrybutów dla zasobów wykorzystywanych przez konkretne serwisy stanowi duże wyzwanie. Zidentyfikowanie odpowiedniego algorytmu sterowania oraz jego efektywne i właściwe działanie zapewniające stabilność w zależności od wielu parametrów jest zadaniem nietrywialnym. Pewne inicjatywy związane z wizją adaptowalnego przetwarzania zostały zainicjowane których zadaniem jest zdefiniowanie architektury i mechanizmów przydatnych do budowy systemów, mogących wykonywać większość zadań administracyjnych automatycznie oraz dynamicznie dostosowywać się, zgodnie z ustalonymi wcześniej politykami do zachodzących zmian. Praca doktorska prezentuje platformę A-SOI-LV-PP (Adaptable SOI Lightweight Virtualization Provisioning Platform) będącą elastycznym środowiskiem służącym do adaptowalnego zarządzania infrastrukturą SOI opartej na technologii lekkiej wirtualizacji wykorzystującej kontenery w Solaris 10. Zaimplementowane środowisko jest zgodne z wymaganiami prezentowanymi przez koncepcje adaptowalnego przetwarzania, jest rozwiązaniem otwartym i może być użyte do monitorowania oraz zarządzania szerokiego spektrum aplikacji, serwerów aplikacyjnych oraz systemów operacyjnych.

Opis
Zawiera bibliogr.
Contains